SLOVNÍK pojmů z prostředí elektronických informací

A     B     C     D     E     F     G     H     I     K     L     M     N     P     R     S     T     U     V     W    X

ABSTRAKT - stručná charakteristika popisující obsah dokumentu

ADSL (Asymmetric Digital Subscribe Line) - způsob přenosu dat přes telefonní linku, který je výrazně rychlejší než běžné telefonní spojení. Alternetiva k ISDN

Agent - program v Internetu, který shromažďuje informace nebo provádí jiné služby bez přímé účasti uživatele a podle určitého časového plánu.

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) - celosvětový standard, který definuje kódování písmen, číslic a symbolů pro jejich zpracování pomocí počítačů.

ATM (Asynchronous Transfer Mode) - technologie pro budování vysokorychlostních globálních komunikačních sítí. Jedním z cílů ATM je sjednotit nyní neslučitelné informační infrastruktury pro přenos hlasu, obrazu a dat.

Backbone - vysokorychlostní linka tvořící hlavní přenosový kanál v rámci sítě.

Bit - nejmenší uchovatelná jednotka informace, binárně je reprezentovaná pomocí 0 a 1.

Bookmark - záložka, uložení lokace (adresy) dokumentu pro pozdější použití.

Booleovské operátory - logické operátory; označení pro logické spojky, pomocí nichž se vytváří složené dotazy. Běžně se používají AND (a současně), OR (nebo) a NOT (nikoli).

Browser- prohlížeč; program, který uživatelům umožňuje přístup a navigování v prostředí www (př. MIE- Microsoft Internet Navigator, Netscape Communicator).

Browsing - prohlížení, brouzdání; prohledávání katalogu pomocí definovaných hypertextových vazeb.

Byte- paměťová jednotka rovná 8 bitům                               

CCL (Common Command Language) - standardizovaný dotazovací jazyk pro vyhledávání v bibliografických databázích.

CESNET (Czech Educational and Scientific Network) - počítačová síť typu Internet provozovaná vysokými školami a AV ČR.

Chat - služba umožňující online komunikovat v reálném čase mezi uživateli.

Client - program komunikující s uživatelem a na základě jeho požadavků pak vyžaduje služby od jiných programů (server).

Client/server - označení technologie komunikace mezi dvěma počítači, kdy server většinou clientovi poskytuje služby.

Cyberspace - označení všech informačních zdrojů dostupných prostřednictvím počítačových sití.

Databáze - soubor dat, který je organizován pro jejich snadné vyhledání.

Direct Banking - využití komunikačních technologií pro přímý přístup klienta k bance  (přes telefon, Internet, fax). (také Homebanking, Internetbanking)

Directory Searching - prohledávání katalogu; hierarchické prohledávání, kdy postupujeme od obecného třídění ke specifičtějším kategoriím tříděných dokumentů.

Domain - doména; část doménové adresy (např. národní doména .cz, .sk, .de, .uk nebo v USA dle působnosti organizace . com, .edu, .gov).

Download - přenos souboru ze vzdáleného počítače na lokální počítač.

E- mail (elektronická pošta) - služba posílání zpráv nejen v rámci Internetu, ale i ostatních sítí.

EARN (European Academic and Research Network) - síť spojující evropská akademická pracoviště.

EDI (Electronic Data Interchange) - elektronická výměna dat; sada standardů umožňující výměnu dat obchodního charakteru.

Electronic Commerce - elektronický obchod, provádění obchodních transakcí prostřednictvím počítačů a sítí, včetně Internetu.

FAQ (Frequently Asked Question) - soubor s odpověďmi na nejčastěji kladené dotazy  týkající se určité oblasti, služby, produktu.

Firewall - hardware nebo software, který slouží k oddělení jedné počítačové sítě od druhé z důvodu bezpečnosti.

Freeware - software, který je veřejně dostupný, lze je používat bez omezení a poplatků.                   

FTP (File Transfer Protokol) - označení síťového protokolu pro přenos souborů ze vzdáleného počítače nebo služba umožňující přenos souborů z veřejně přístupných archivů.

Gateway - brána; počítačový systém, který přenáší data mezi nekompatibilními aplikacemi nebo sítěmi. Přenášená data upravuje tak, aby byla pro síť příjemce přijatelná. Může spojovat dvě různé sítě, aplikace, databáze.

GUI (Grafical User Interface) - grafické uživatelské rozhraní, způsob komunikace uživatele s počítačem, kdy maximum ovládacích prvků je prezentováno na obrazovce pomocí grafických objektů (ikon). Tzv. user friendly prostředí.

Hacker - jedinci, kteří se snaží pronikat přes bezpečnostní opatření do jednotlivých počítačů nebo sítí.

Hit - měrná jednotka výsledku zadaného dotazu uživatele.

Homepage - označení základního HTML dokumentu, kterým se ve www prezentuje jedinec, škola, organizace atd.

HTML (HyperText Markup Language) - jazyk pro vytváření struktury dokumentu, který má být prezentován v rámci www.

HTTP (HyperText Transfer Protokol) - protokol pro přenos HTML dokumentů mezi servery a klienty služby www.

HTTPS (HyperText Transfer Protokol Secure) - speciální verze protokolu HTTP pro bezpečnou komunikaci mezi servery a klienty služby www.

Hyperlink - hypertextový odkaz; propojení mezi částmi v hypertextových a hypermediálních dokumentech

Hypermédia - rozšířený hypertext o jiné formy sdělení informace (zvuk, obraz, anomace).

Hypertext - nelineární uspořádání textu, ve kterém jsou jednotlivé části provázány hypertextovými vazbami. Vazby jsou naznačeny určitým zvýrazněním významových slov.

ICQ - služba typu chat.

IMPACT FACTOR - ukazatel průměrné citovanosti časopisů, vypovídá o tom, s jakou frekvencí je průměrný článek časopisu v daném roce citován

Internet - celosvětová síť počítačových sítí.                   

intranet - internetovské www technologie použité v rámci počítačové sítě nebo informačního systému organizace, firmy.

ISBN (International Standard Book Numbering) - systém mezinárodního standardního číslování knih; používá se desetimístného čísla ISBN k jednoznačné identifikaci knih (neperiodických publikací). Číslo ISBN slouží především knižnímu obchodu (jeho prostřednictvím lze knihy objednávat a vést skladovou agendu), knihovnám (pro jednoznačnou identifikaci titulu v bibliografických databázích, ale i pro potřeby meziknihovních služeb) i nakladatelům (pro kontrolu vlastní produkce i pro vedení skladu).

ISDN (Integrated Services Digital Network) - integrované služby digitální sítě; typ sítě umožňující rychlejší a kvalitnější přenos digitálních dat. Je to také program na podporu společných standardů pro všechny elektrické přístroje ovládané procesorem, které mohou být propojeny v lokální síti s počítačem.

ISSN (International Standard Serials Numbering) - systém používá osmimístného čísla ISSN k jednoznačné identifikaci titulu tzv. pokračujících zdrojů. Číslo ISSN se vztahuje k tzv. klíčovému názvu publikace (se změnou názvu se mění ISSN). Číslo ISSN slouží především knižnímu obchodu (usnadňuje objednání i prodej při převedení ISSN do čárového kódu EAN), knihovnám (zejména při subskripci, ale i pro potřeby meziknihovních služeb) i vydavatelům (pro kontrolu vlastní produkce).

Keyword Search- vyhledávání pomocí klíčových slov; jsou vyhledávána zadaná slova, která vystihují požadavek uživatele.

Listserv - program, který zajišťuje především automatickou distribuci pošty mezi účastníky elektronických konferencí.

Metasearch Engine - metavyhledávací stroj; při vyhodnocování dotazu je paralelně využito několik vyhledávacích systémů a uživatel jako odpověď obdrží setříděný sjednocený výsledek na svůj dotaz.

Mirror - zrcadlo; používá se ve spojení s FTP archívy a www servery. Je to přesná kopie adresářové struktury vytvářená v rámci regionu nebo země. Užívá se u velmi zatížených serverů pro rychlejší a pohodlnější přístup uživatelů.

Modem (modulator/demodulator) - technické zařízení pro převod digitálních dat do analogové formy vhodné pro přenos po telefonních linkách.

Multimédia - kombinace textu, grafiky, animací, obrazu a zvuku v rámci dokumentů.

Netiquette - souhrn nepsaných, ale obecně uznávaných pravidel slušného chování uživatelů v Internetu.

Password - heslo, kód užívaný k povolení přístupu do chráněného systému.

Phrase Search - vyhledání fráze; slova jsou vyhledána jako nedělitelný celek včetně jejich pořadí.

PDF (Portable Dokument Format) - formát používaný pro uchování a šíření dokumentů se složitější grafickou úpravou. Pro prohlížení je zapotřebí programu Adobe Acrobat Reader (freeware).

Protocol - definice pravidel pro komunikaci počítačů a aplikací.                       

Proximitní operátory - vyjadřují těsnější postavení slov v rámci dokumentu (ADJ, NEAR).

Proxy server - přibližovací server; server v síti, který uchovává data, která přes něj prochází a mohou být na žádost opakovaně využita.

RFC (Request For Comments) - označení dokumentů obsahující zavedené standardy nebo návrhy standardů Internetu. Jsou číslovány vzestupně.

Robot - program automaticky prohledávající Internet s cílem nalézt nové dokumenty. Nejčastěji jako součást vyhledávacích strojů.

Search engine - vyhledávací stroj; prostředek pro vyhledávání informací v rámci Internetu podle zadaného tématu (klíčového slova).

Server - software, který umožňuje počítači nabízet služby jinému počítači nebo samotný počítač na němž je spuštěn program server.

SGML (Standard General Markup Language) - metajazyk umožňující definovat nové značkovací jazyky; zachycuje strukturu textu.

Shareware - software, který je veřejně dostupný nejčastěji na FTP serverech, bezplatně ho lze užívat určitou dobu.

Stop-slova - některé obecné výrazy a slova, podle kterých nelze vyhledávat (např. spojky, členy)

TCP/IP (Transmission Control Protocol over Internet Protocol) - soubor síťových protokolů počítačů připojených na Internet.

Tezaurus - slovník synonym a jinak souvisejících slov (vztahy pojmové nadřazenosti, podřazenosti, asociace).

Unix - operační systém, který zajišťuje chod většiny serverů na Internetu.

URL (Uniform Resource Locator) - souhrn pravidel pro jednoznačné vyjádření adresy informačních zdrojů v Internetu).

Virtual Library - jiné označení pro předmětový katalog

VRML (Virtual Reality Modeling Language) - jazyk pro popis trojrozměrných objektů, scén, animací, interaktivní manipulaces objekty v prostředí www.

WWW (World Wide Web) - hypertextově orientovaná distribuovaná informační služba v Internetu. Vznik www zpřístupnil Internet nejširšímu okruhu uživatelů.

W3C (World Wide Web Consorcium) - nezávislá organizace definující standardy pro www financovaná významnými komerčními firmami.

XML (Extensible Markup Language) - jazyk je zjednodušením SGML; značky jazyka XML zachycují sémantiku (obsah) dokumentů.