Knihovní rada

  • Knihovní rada AK JU (dále jen „KR“) je poradním orgánem rektora JU pro oblast informačních zdrojů spravovaných AK JU.
  • KR se vyjadřuje především ke koncepci jednotlivých klíčových činností AK JU, ke globálním principům přidělování finančních prostředků pro doplňování knihovních a jiných informačních fondů AK JU, k návrhům pro zlepšení činnosti AK JU a k návrhům Knihovního a Organizačního řádu AK JU.
  • KR má členy stálé a jmenované. Stálými členy KR jsou z titulu své funkce:

a) pověřený prorektor,

b) ředitel AK JU.

  • Další členy KR jmenuje a odvolává:

a) děkan fakulty z řad pedagogických a vědeckých pracovníků fakulty,

b) ředitel AK JU,

c) předseda Akademického senátu JU z řad studentské komory AS JU,

d) ředitel Biologického centra AV ČR.

  • Funkci předsedy KR vykonává příslušný prorektor. Předseda KR může jmenovat svého zástupce.
  • Předseda KR ve spolupráci s ředitelem knihovny svolává minimálně dvakrát do roka zasedání KR.

MENU