Humanitní vědy

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

U licencovaných databází jsou práva k přístupu označena zkratkou fakulty, ústavu nebo součásti JU:

AK [Akademická knihovna] BC [Biologické centrum AV ČR] JU [Jihočeská univerzita] TF [Teologická fakulta]

Případné problémy s přístupem do databází hlaste na email: vorel@lib.jcu.cz nebo sarauerova@lib.jcu.cz
Vždy uvádějte název databáze a svoji IP adresu, z které se do databáze hlásíte. Usnadníte tím vyřešení problému.

Zaměstnanci a studenti JU se mohou k jednotlivým databázím připojit i z počítačů mimo JU pomocí VPN koncentrátoru.


 

ATLA/ATLAS [EBSCO]

  Dostupnost: JU
  ATLA Religion Database with ATLASerials je čelním indexem pro časopisecké články, knižní recenze a kolekce esejů ze všech oblastí spojených s teologií a religionistikou a navíc zahrnuje online kolekci teologických časopisů vydavatele ATLA. Obsahuje více než 620 000 citací článků z více než 1 746 periodik (v současné době 575 indexovaných), přes 250 000 citací esejů z více než 18 000 sborníků a více než 570 000 citací knižních recenzí a rostoucí počet multimediálních citací.

 

BLACKWELL SYNERGY
  Databáze se stala součástí nakladatelství Wiley.

 

COGPRINTS: COGNITIVE SCIENCES EPRINT ARCHIVE

  Dostupnost: FREE
  Archiv elektronických dokumentů z oblasti: psychologie, neurovědy, lingvistiky, filosofie, biologie, medicíny, antropologie, počítačové vědy aj.

 

ERIC (Education Resource Information Center)
  Dostupnost: AK - JU
  Rozsáhlý online zdroj z oblasti vzdělávání. Obsahuje více než 1,3 miliónu záznamů a odkazů na více než 323 000 plnotextových dokumentů za období od roku 1966.

 

JSTOR (JOURNAL STORAGE)
  Dostupnost: AK - JU (přístup ke kolekcím Arts & Sciences I-IV); AK - BC (přístup ke kolekcím Life Science)
  JSTOR obsahuje archiv digitalizovaných plných textů významných amerických vědeckých časopisů se zaměřením na antropologii, archeologii, filozofii, historii, sociologii, politické vědy, ekonomii, statistiku, matematiku, vzdělávání, právo, jazykovědu. V rámci projektu LR1305 pro zpřístupnění informačních zdrojů pro humanitní obory je zajištěn přístup do kolekce I.-IV.:
  • Arts & Sciences I- zahrnuje stěžejní časopisy z ekonomie, historie, politických věd, literatury a jazykovědy, částečně i ze vzdělávání, antropologie a sociologie. Kolekce zahrnuje 151 titulů časopisů.
  • Arts & Sciences II – nabízí stěžejní časopisy z historie, obchodu a ekonomie, sociologie a z politických věd. Kolekce zahrnuje 166 titulů časopisů.
  • Arts & Sciences III – zahrnuje časopisy z oblasti jazykovědy, literatury, umění a architektury, hudby a filmu. Kolekce zahrnuje 188 titulů.
  • Arts & Sciences IV – kolekce zaměřená na obchod, vzdělávání, právo, psychologii a veřejnou správu. Kolekce zahrnuje 136 titulů časopisů.
Pouze pro Biologické centrum AV ČR je navíc dostupná kolekce Life Sciences.

 

KLUWER
  Dostupnost: Fulltextová multioborová databáze Kluwer se stala součástí databáze Springer Link.

 

LITERATURE ONLINE (LION)
  Dostupnost: AK - JU
  Plnotextová databáze obsahující přes 350 000 textů básní, dramat a románů. Poskytuje hypertextové vazby na dalších cca 15 000 literárních textů. Pokrývajících období od 6. století do současnosti. Všechna díla jsou indexována, doprovázena slovníky, referenčními publikacemi a bibliografickým zpracováním. Zahrnuta je oblast anglické a americké literatury včetně těch titulů, které dosud nebyly k dispozici v elektronické podobě.

 

MANUSCRIPTORIUM
  Dostupnost:AK - JU
  Fulltextová badatelská databáze historických zdrojů umožňující přístup k starým rukopisům.

 

SCIENCE DIRECT
  Dostupnost: AK - BC - JU
  Multioborová databáze časopisů nakladatelství Elsevier.

 

SCOPUS [ELSEVIER]
  Dostupnost: AK - BC - JU
  Bibliografická databáze umožňuje prohledávání více než 14 000 titulů periodik pocházejících převážně z evropské provenience. Báze je zaměřena na přírodní vědy, zemědělství, životní prostředí, společenské vědy, medicínu, psychologii, ekonomiku aj. Kromě vyhledávání v záznamech článků, patentů, konferencí a odborných webových stránek nabízí zobrazení abstraktů a také odkazy s propojením na citované a citující články.

 

WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION
  Dostupnost: AK - BC - JU
 

Web of Science Core Collection je databázová služba společnosti Thomson Reuters. Tento nástroj umožňuje prohledávat 55 miliónů bibliografických záznamů špičkových časopisů, konferenčních sborníků a vědeckých monografií z přírodních, technických a společenských věd, umění a humanit. V rámci WoS je dostupná také databáze Journal Citation Reports (zdroj Impact Factoru).

Welcome Kit | Nahrané tréninky (také v ČJ)| Termíny webinářů s trenérem

 
WILEY ONLINE LIBRARY
  Dostupnost: AK - BC - JU
  Multioborová databáze časopisů vydavatelství Wiley.

MENU