OPEN ACCESS ANEB OTEVŘENÝ PŘÍSTUP
„Otevřený přístup (Open Access, OA) je nový model vědecké komunikace, který se zakládá na volném a neomezeném přístupu k vědeckým informacím.“

Základní informace o OA Week v ČR najdete také na stránkách www.openaccess.czJaké jsou přínosy otevřeného přístupu?

 • Zrychluje distribuci informací
 • Přispívá ke zviditelnění vědce i instituce
 • Zvyšuje informační dopad výsledků vědecko-výzkumné činnosti
 • Rozšiřuje možnosti evaluace výsledků výzkumu a vývoje


 • Cesty OA publikování

 • Zlatá cesta (gold road) - autoři své odborné články publikují v OA časopisech, recenzní řízení a otevřený přístup zajišťují vydavatelé.

 • Zelená cesta (green road) - cesta autoarchivace; autoři své eprinty zpřístupňují ve vlastních otevřených repozitářích (osobních, institucionálních, předmětových).


 • Repozitáře v ČR

 • DSpace - digitální repozitář Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.
 • dKNAV – digitální knihovna Akademie věd ČR (časopisy ústavů AV ČR).
 • Digitální univerzitní repozitář UK v Praze
 • Digitální knihovna Univerzity Pardubice
 • Národní úložiště šedé literatury - NUŠL
 • DML-CZ - digitální knihovna české matematické literatury.


 • Repozitáře ve světě

 • OpenAIRE - platforma pro otevřené publikování dokumentů a vědeckých dat vzniklých v rámci 7. rámcového programu Evropské komise a HORIZON 2020.
 • DOAR (Directory of Open Access Repositories) - adresář institucionálních repozitářů celého světa nabízejících svůj obsah volně k dispozici.
 • ROAR (Registry of Open Access Repositories) - slouží k vyhledávání záznamů institucionálních a oborových repozitářů.


 • Politiky vydavatelů

 • SHERPA/RoMEO - služba poskytující informace o vydavatelích, kteří autorům nabízejí zveřejnění jejich článku v režimu otevřeného přístupu.


 • Politiky poskytovatelů

 • SHERPA/JULIET – seznam institucí financujících výzkum, které mají jako podmínku pro poskytnutí grantu to, že výsledky budou zveřejněny na úložišti s otevřeným přístupem.


 • Další volně dostupné a otevřené zdroje

 • arXiv - archiv pro elektronické preprinty a vědecké materiály z oblasti fyziky, matematiky, počítačové vědy a kvantitativní biologie a nelineárních věd.
 • Caritas et Veritas - odborný časopis zaměřující se na reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech vydávaný Teologickou fakultou Jihočeské univerzity.
 • DOAJ: Directory of Open Access Journals - databáze časopisů s otevřeným přístupem, možnost vyhledávání dle názvu časopisu i jednotlivých článků.
 • České časopisy s Open Access
 • Google Books - databáze knih z celého světa obsahující nejen záznamy, ale mnohdy i plné texty.
 • Google Scholar -vyhledávač záznamů i plných textů studijních materiálů napříč všemi obory.
 • Open Access Journal Search Engine - rozcestník časopisů dle oborů, možnost vyhledávání.
 • PLoS JOURNALS - multioborová databáze společnosti Public Library of Science zpřístupňující plné texty elektr. časopisů
 • RePEc - digitální knihovna tvořená dobrovolníky ze 75 zemí zaměřená na ekonomické obory.


 • Praktické informace

 • Seznam hodnocených OA časopisů ve WoS a Scopusu
 • Čemu se vyhnout – predátorské praktiky vydavatelů
 • A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


  Případné problémy s přístupem do otevřených zdrojů hlaste na email: vorlova@lib.jcu.cz nebo landovah@lib.jcu.cz.
  Vždy uvádějte název zdroje a svoji IP adresu, z které se hlásíte. Usnadníte tím vyřešení problému.

  arXiv.org
  Přístup: FREE
  Popis: Archiv pro elektronické preprinty a vědecké materiály z oblasti fyziky, matematiky, počítačové vědy a kvantitativní biologie a nelineárních věd.
  Caritas et Veritas
  Přístup: FREE
  Popis: Odborný časopis zaměřující se na reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech vydávaný Teologickou fakultou Jihočeské univerzity.
  DML-CZ
  Přístup: FREE
  Popis: Digitální knihovna české matematické literatury.
  DOAJ: Directory of Open Access Journals
  Přístup: FREE
  Popis: Multioborová databáze plnotextových odborných časopisů dostupných na principu "Open Access" (pozn. - množství akademických a vědecko-výzkumných institucí po celém světě zveřejňuje intelektuální produkci svých členů v režimu otevřeného přístupu, tedy volně a bezplatně komukoliv na internetu).
  Google Books
  Přístup: FREE
  Popis: Databáze knih z celého světa obsahující nejen záznamy, ale mnohdy i plné texty.
  Google Scholar
  Přístup: FREE
  Popis: Vyhledávač záznamů i plných textů studijních materiálů napříč všemi obory.
  NUŠL - Národní úložiště šedé literatury
  Přístup: FREE
  Popis: NUŠL zahrnuje odbornou literaturu především z oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání. Hlavními partnery jsou Akademie věd České republiky, výzkumné instituce, grantové agentury, vysoké školy, knihovny a muzea.
  PLoS JOURNALS
  Přístup: FREE
  Popis: Multioborová databáze produkovaná společností Public library of Science zpřístupňující plné texty elektronických časopisů na principu "Open Access".
  SHERPA/RoMEO
  Přístup: FREE
  Popis: Služba poskytující informace o vydavatelích, kteří autorům nabízejí zveřejnění jejich článku v režimu otevřeného přístupu.


  Institucionální repozitáře v ČR

 • DSpace - digitální repozitář Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.
 • dKNAV – digitální knihovna Akademie věd ČR (časopisy ústavů AV ČR).

 • Více informací o možnostech Open Access: OpenAccess.cz | Budapest Open Access Initiative